دریافت فایل ارائه یک راه حل جدید برای حل معادله موازنه مواد و عملكرد مخازن با الگوریتم ژنتیک

هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات152حجم5/435 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش مخازن هیدروکربوری چکیده: این مطالعه به بررسی مراحل طی شده جهت تعیین عملکرد یکی از میادین نفتی جنوارائه یک راه حل جدید برای حل معادله موازنه مواد و عملكرد مخازن با الگوریتم ژنتیک|42052915|dehkadejan|الگوریتم ژنتیک,مخازن کربناته نفتی,عملكرد مخازن کربناته,حل معادله موازنه مواد,مخازن کربناته جنوب غرب,در مخازن کربناته نفتی,عملكرد مخازن کربناته با الگوریتم ژنتیک,حل معادله موازنه مواد با الگوریتم ژنتیک,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری,حل معادله موازنه مواد و عملكرد مخازن با الگوریتم ژنتیک
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ارائه یک راه حل جدید برای حل معادله موازنه مواد و عملكرد مخازن با الگوریتم ژنتیک آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات152حجم5/435 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش مخازن هیدروکربوری چکیده:این مطالعه به بررسی مراحل طی شده جهت تعیین عملکرد یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران با استفاده آنالیز اطلاعات تجربی موجود و محاسبات موازنه مواد پرداخته و روش جدیدی را برای حل معادله موازنه مواد پیشنهاد می کند.ساختار زمین شناسی پیچیده و وجود کلاهک گازی اولیه بزرگ بررسی درست عملکرد مخازن را با مشکل مواجه می کند. در فصل اول معادله عمومی موازنه مواد استنتاج می شود.همچنین مدلهای آبده موجود بحث شده و موارد استفاده هریک بررسی می گردد.در فصل دوم فعالیتهای انجام شده بوسیله محاسبات موازنه مواد مطرح و اصلاحات پیشنهادی برای معادله عمومی بررسی می گردد.در فصل سوم به آنالیز رفتار سیال مخزن با استفاده از یازده نمونه ته چاهی پرداخته و معادله حالت مناسب جهت مدل کردن رفتار سیال میدان پیشنهاد میگردد.همچنین ارتباط سازندهای تولیدی آسماری و سروک در این مخزن مورد بررسی قرار می گیرد. در فصلهای چهارم و پنجم پس از بررسی کلیه آزمایشات فشار و با استناد به اطلاعات موجود عملکرد دو بخشی برای میدان پیشنهاد می شود.سپس با استفاده از محاسبات موازنه مواد تطابق تاریخچه 34 ساله برای عملکرد پیشنهادی میدان صورت گرفته و میزان هیدروکربوری در جا و خواص آبده تعیین می شود.فصل ششم پایان نامه روش جدید حل معادله موازنه مواد را با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیکی بیان می کند.در روش فوق لزوم استفاده از معادلات مدل آبده بعنوان روابط کمکی جهت حل معادله موازنه حذف شده است.نتایج تست الگوریتم پیشنهادی برای 3 مثال مختلف نیز ارائه گردیده است.مطالعه موجود نشان می دهد علیرغم توسعه شبیه سازهای پیشرفته مخازن ، محاسبات موازنه مواد هنوز هم ابزاری قدرتمند ، سریع و کم هزینه جهت درک صحیح از نحوه رفتار مخزن می باشد. کلمات کلیدی:الگوریتم ژنتیکمخازن کربناته نفتیعملكرد مخازن کربناتهحل معادله موازنه مواد فهرست مطالبفصل اول:موازنه مواد و مدلهای آبدهمقدمهمعادله عمومی موازنه مواد اندیسهای تولیدمعادله موازنه مواد به صورت خط راستمعادله موازنه مواد در موارد خاصآب ورودیمدل آبده جامیمدل حالت پایدارمدل حالت ناپایدارمدل حالت شبه پایدارمدل cater-tracy فصل دوم:پیشینه فصل سوم:آنالیز خواص سیال مخزنمقدمهمعادله حالت prمحاسبه عمق نماینده برای نمونه سیالهانرمال کردن اطلاعات آزمایشگاهی به یک دماتحلیل تغییرات فشار اشباع بر حسب عمقتحلیل تغییرات خواص کلیدی سیال با فشار اشباعآنالیز خواص c7+انتخاب نمونه های pvt نمایندههموار سازی فشار اشباعهموارسازی خواص کلیدی سیالهموارسازی خواص c7+تقسیم c7+ به اجزای مجازیتنظیم معادله حالتتنظیم مدل سیال برای اطلاعات گرانرویمقایسه نتایج معادله حالت با اطلاعات چاهها فصل چهارم:آنالیز عملکرد مخزن آزمایش ساقه متهلایه آزمایی مکررفشارهای ایستاتخمین شرایط اولیه فشار مخزنعملکرد فشاری مخزنتعیین سطوح تماستعیین سطوح تماس آب-نفتتعیین سطوح تماس کاز نفتتخمین شرایط دمایی مخزن فصل پنجم:بررسی عملکرد پیشبینی شده بوسیله محاسبات موازنه موادمشخصات میدان مورد مطالعهاطلاعات لازم جهت ساخت مدلساخت مدل موازنه میدان Aبررسی مکانیزمهای تولید میدان فصل ششم:حل معادله موازنه مواد با استفاده از الگوریتم ژنتیکی نتیجه گیریمنابع
"