دریافت فایل الگوریتم جدید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران­سازی شده با استفاده از ادوات FACTS سری

A Novel Fault-Location Algorithm for Long Transmission Lines Compensated by Series FACTS Devices Abstract—This paper introduces a new noniterative fault-location algorithm for long transmission lines compensated by a series flexible ac transmisالگوریتم جدید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران­سازی شده با استفاده از ادوات FACTS سری|41014738|dehkadejan|Distributed parameter line model fault location,series flexible ac transmission systems (FACTS) device,synchronous sampling time domain
مشخصات فایل مورد نظر در مورد الگوریتم جدید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران­سازی شده با استفاده از ادوات FACTS سری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

A Novel Fault-Location Algorithm for Long Transmission Lines Compensated by Series FACTS Devices

Abstract—This paper introduces a new noniterative fault-location
algorithm for long transmission lines compensated by a series
flexible ac transmission systems (FACTS) device. In the proposed
algorithm synchronous voltage and current samples from both
ends of the transmission line are used and the distributed parameter
line model in the time domain is applied. Due to the difficulties
in the modeling of the series FACTS devices during a fault the presented
method does not use the model of the series devices. In this
paper the fault-location problem is converted to an optimization
one in which the location and resistance of the fault are the decision
variables. The proposed method includes three stages. Two fault locations
are obtained corresponding to the first two stages. In stage
three the obtained results from stages 1 and 2 are compared and
the correct fault location is selected. The proposed algorithm is a
noniterative one and it is suitable for transmission lines compensated
by any series FACTS device which could have the overvoltage
protection and can be in any operating mode. The performance of
the proposed algorithm is evaluated under different structural and
fault conditions. The simulation results confirm the accuracy of the
proposed algorithm

الگوریتم جدید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران­سازی شده با استفاده از ادوات FACTS سری

چکیده

در این مقاله، یک الگوریتم غیرتکراری جدید برای تعیین محل خطا در خطوط انتقال بلند جبران­سازی شده با استفاده از تجهیزات سیستم­های انتقال acانعطاف­پذیر (FACTS) سری معرفی می­شود. در این الگوریتم، نمونه­برداری­های ولتاژ و جریان سنکرون از هر دو سمت خط انتقال بکار برده شده است و پارامتر توزیعی (گسترده) مدل خط در حوزه زمان استفاده شده است. با توجه به دشواری مدل­سازی ادوات FACTS سری در زمان خطا، روش پیشنهادی از مدل ادوات سری استفاده نمی­کند. در این مقاله، مساله تعیین محل خطا به مساله بهینه­سازی تبدیل شده است که در آن مکان و مقاومت خطا متغیرهای تصمیم­گیری هستند. روش پیشنهادی شامل سه مرحله است. دو محل خطا بدست آورده می­شود که به دو مرحله­ی اول مربوط هستند. در سومین مرحله، نتایج به­دست آمده از مراحل 1 و 2 مقایسه می­شوند، و محل دقیق خطا انتخاب می­شود. الگوریتم پیشنهادی نوعی الگوریتم غیرتکراری است و برای خطوط انتقال بلند جبران­سازی شده با هر دستگاه FACTS سری مناسب است که دارای حفاظت در برابر اضافه­ولتاژ بوده و می­تواند در هر حالت عملیاتی قرار داشته باشد. عملکرد الگوریتم پیشنهادی تحت شرایط مختلف از نظر ساختاری و خطا بررسی می­شود. نتایج شبیه­سازی دقت الگوریتم ارائه شده را تایید می­کند.

.