دریافت فایل طرح هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا

دانلود طرح هادی روستای گاومیر خوزستان 140 ص فرمت pdf (قابل کپی به word)به همراه 11 ص خلاصه گزارش فرمت word+ کلیه نقشه ها، گزارش ها و تصاویر مربوط به روستا و نقشه های اتوکدی کامل روستا فهرست مطالب طرح هادی :شناخت و ارزیابی وضع موجودمشخصات عمومی استان طرح هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا|40275851|dehkadejan|طرح هادی روستای گاومیر دزفول روستای گاومیر
مشخصات فایل مورد نظر در مورد طرح هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود طرح هادی روستای گاومیر خوزستان 140 ص فرمت pdf (قابل کپی به word)به همراه 11 ص خلاصه گزارش فرمت word+ کلیه نقشه ها، گزارش ها و تصاویر مربوط به روستا و نقشه های اتوکدی کامل روستا

فهرست مطالب طرح هادی :شناخت و ارزیابی وضع موجودمشخصات عمومی استان خوزستانموقعیت نسبی استانبررسی وضعیت اقلیمی استانامور زیر بنایی استانبررسی جمعیتجمعیت و خانوارساختار جمعیتبررسی ساختار سنیبررسی ساختار جنسیسواداشتغال در استانكشاورزیمعدنماهیگیریبررسی شهرستان دزفولموقعیت جغرافیایی و اقلیمی شهرستاندما و بارشرطوبتآبهای سطح اراضیمنابع آبهای تحت الارضیوضعیت زمین شناسیبررسی خدمات عمومی و تاسیسات زیر بناییبخش سردشتبخش مرکزیموقعیت ارتباطیبررسی نحوه دسترسی روستا با نقاط پیرامونیبررسی ویژگی های جمعیتی و فرهنگی شهرستان دزفولجمعیت و پراكندگی آنناحیه كوهستانیناحیه كوهپایه ایناحیه جلگه ایتحولات جمعیتسواداشتغال در شهرستانتركیب اشتغال در بخش های سه گانهخطر زلزله خیزیمهاجرت و جابجایی جمعیتسابقه و آثار تاریخینحوه استقرار و پراكنش آبادی هانقش روستا در ساختار سلسله مراتب منطقهشناخت محدوده روستاموقعیت سیاسی و جغرافیایی روستابررسی طرح های فرا دست مصوبنقش و جایگاه روستا در طرح فرا دستپیشنهادهای طرح فرادست در مورد خدمات و امکانات روستاپیشینه تاریخی و وجه تسمیه روستاشناخت و بررسی علل پیدایش و مراحل توسعه روستاشناخت بناها و بافت های با ارزششناخت و تعیین محدوده محلات و مراکز آنهامطالعات اقتصادی – اجتماعیویژگیهای جمعیتیبررسی تحولات جمعیتی روستا در دوره های مختلف سر شماریتعداد و بعد خانوارساختار جمعیتبررسی ساختار سنیبررسی ساختار جنسیمهاجر فرستی و مهاجر پذیریمیزان باسوادیجمعیت فعال ، شاغل و بیکاربررسی نظام تصمیم گیری و مدیریت بومی روستابررسی ویژگی ها و تفاوت های موجود بین ساکنین روستانحوه تقسیم اراضی و منابع دیگرسیمای اقتصادی روستابررسی وضعیت اقتصادی روستا به تفکیک بخشهای اقتصادیزمین های زراعیمحصولات کشاورزیدامپروریبررسی و تعیین ارزش اقتصادی زمین و ساختمان در روستابررسی کالبدیشناخت و تعیین کاربری اراضی روستامسکونیتجاریآموزشیمذهبیدرمانیاداریمعابرزمینهای بایربررسی نوع مالکیتها ( خصوصی ، وقفی ، مشاع و دولتی )بررسی مصالح ساختمانی موجود و کاربرد آنهابررسی و شناخت کیفیت ابنیه روستابررسی شبکه معابر روستاشناخت وضعیت ترافیکیبررسی شیب روستادفع آبهای سطحیبررسی تاسیسات و تجهیزات زیربنایی روستاشبکه ارتباطی روستابررسی منابع تامین آب شرب و کشاورزیشبکه آب رسانیبرق رسانیپساب و فاضلابسیستم دفع زبالهپست و مخابراتخدمات رفاهی ( اجتماعی و اقتصادی )بررسی معماری و ترکیب فضاهای مسکونی و واحدهای همسایگیتعیین واحدهای مسکونی و ابعاد آنهاتحلیل و استنتاج بررسی هاتحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذتحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به روستاتحلیل ویژگی های محیطی موجود در روستاارزیابی و اولویت بندی خطر بروز سوانح طبیعی در روستابرآورد کمبود های خدماتی موجود سرویس دهنده به روستابررسی زمینه ها و نحوه مشارکت اجرایی، فنی و اقتصادی روستائیان در طرحهای عمرانی گذشتهارزیابی زمینه های مشارکت روستائیانتجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی روستاتحلیل تغییر و تحول منابع درآمدی روستائیانبررسی های اجتماعیتحلیل روند تحول جمعیتپیش بینی طرح فرادست در مورد جمعیت آتی روستابرآورد جمعیت در سال افق طرحتحول جمعیت براساس نرخ رشد پائینتحول جمعیت براساس نرخ رشد متوسطتحول جمعیت براساس نرخ رشد بالابرآورد جمعیت شاغلین در سال افق طرحبراساس درصد اشتغال در سالبراساس درصد اشتغال در سالبراساس افزوده شدن درصد شاغلین (بخصوص تعداد زنان شاغل) در سالبرآورد جمعیت لازم التعلیم روستا در سال افق طرحبرآورد نیاز به مسکن در روستااطلاعات فرهنگی روستاتجزیه و تحلیل نظام مدیریت و نحوه تصمیم گیریبررسی بافت روستاارزیابی میزان فرسودگی بافت روستاتوسعه بافت و احیاء محله ها و بناهای فرسودهبررسی سرانه استانداردتعیین کمبودهای موجودضوابط طراحی فضاهای بین محله ایارزیابی کمبود های خدماتی موجود سرویس دهنده به روستامعرفی مسائل و مشکلات روستا از نظر ساکنین آنارزیابی و تحلیل مشکلات موجود شبکه معابرضوابط تعریض و اصلاح معابرضوابط طراحی شبکه های ارتباطیشناخت عوامل طبیعی و مصنوعی موثر بر استقرار در روستامحدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی روستا و تعیین جهت توسعه آتیتعیین برنامه ها، پروژه های پیشنهادی و ارائه طرح هادیتعیین برنامه ها، پروژه های پیشنهادینیاز سنجی برنامه ها و پروژه های مورد نیاز روستااولویت بندی برنامه ها و پروژه های پیشنهادیتعیین برنامه ها و پروژه های مربوط به ایمن سازیتعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های زیست محیطیتعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های اقتصادیتعیین و اولویت بندی پروژه های اجتماعی– فرهنگیتعیین و اولویت بندی پروژه های خدماتی – رفاهیاولویت بندی نهایی برنامه ها و پروژه های پیشنهادیبرنامه های کوتاه مدتبرنامه های میان مدتبرنامه های بلند مدت– ارائه طرح هادیارائه سطح و سرانه کاربریهای پیشنهادیکاربری مسکونیکاربری تجاریکاربری آموزشیکاربری فرهنگیمذهبیدر مانیفضای سبز عمومیشبکه معابرارائه طرح های مربوط به جمع آوری و هدایت آبهای سطحیارائه طرح پیشنهادی از مراکز محلات، میادین و گره های اصلی روستاارائه پیشنهادهای لازم جهت فعالیت های مشارکتی روستائیانتدوین ضوابط و مقرراتضوابط ایمن سازی در روستامقررات زیست محیطیضوابط مربوط به نحوه ساخت و ساز در روستاضوابط مربوط به نما و سیمای کالبدی روستامقررات تفکیک زمینتعیین ضوابط اصلاح معابرارائه ضوابط حریم های مختلف