دریافت فایل مقاله روش های نوین تدریس

فهرست مطالب روش های نوین تدریس 4 تعریف روش: 4 تقسیم بندی روش تدریس : 4 روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آیی ) 8 روش شاگــــرد ـ استــــادی 8 روش چند حســـی ( مختلط ) 9 روش حل مسئلــــه 9 روش پـــــروژه ای 10 شیــــــوه سخنــــــرانی 11 شیوه بازگویـــی 1مقاله روش های نوین تدریس|40273735|dehkadejan|مقاله روش های نوین تدریس
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مقاله روش های نوین تدریس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

روش های نوین تدریس 4

تعریف روش: 4

تقسیم بندی روش تدریس : 4

روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آیی ) 8

روش شاگــــرد ـ استــــادی 8

روش چند حســـی ( مختلط ) 9

روش حل مسئلــــه 9

روش پـــــروژه ای 10

شیــــــوه سخنــــــرانی 11

شیوه بازگویـــی 12

شیـــــوه پــــرسش و پاســـــخ 12

شیوه تمــــرینی 13

شیـــــوه بحثــــی 13

شیــــوه نمایشــــی 14

شیــــوه گـــــردش علمـــــی 15

استفاده از منابـــــع دیداری و شنیــــداری 16

الگــــوی كاوشگری به شیوه حقوقی 17

الگــــوی آموختن كنترل خود 17

الگــــــــوی ایفای نقش 18

روش كارگاهـــــــی 19

مرحله درسی كوتاه و فشرده: 21

الگـــــوی دریافت مفهـــــوم 22

مــــراحل تدریس الگوی تفكر استقرایــــی عبارتند از: 23

الگوی یادسپاری 25

الـگــــوی تدریس غیـــــر مستقیم 27

الگــــوی آمــــوزش آزمایشگاهــــی 31

ادغام روش ها، بهترین الگوی آموزش 33

روش های فعال درس ادبیات 39

درسی از پروانه 40

روش تدریس قصه خوانی 42

الگوی یاددهی و یادگیری به روش کارایی تیمی 45

فارسی اول راهنمایی « درس چهارم ، دانش » براساس كارایی تیمی 49

نکاتی در مورد تدریس درس ادبیات فارسی راهنمایی 55

منابع: 59