دریافت فایل پروژه درس شناسایی سیستم (همراه با کدهای متلب)

قسمتی از متن: برای تخمین توابع تبدیل به دو روش پرونی و کمترین مربعات خطا به پاسخ ضربه نیاز داریم. از آنجا که مقدار ورودی از لحظه ای به بعد صفر می گردد، می توان مقدار پاسخ از چند لحظه بعد را به عنوان پاسخ ضربه در نظر گرفت. زیرا ورودی صفر است و مقدار پپروژه درس شناسایی سیستم (همراه با کدهای متلب)|39012817|dehkadejan|پروژه درس شناسایی سیستم,پروژه شناسایی سیستم,شناسایی سیستم به روش پرونی,شناسایی سیستم به روش حداقل مربعات,رسم پاسخ پله,پاسخ ضربه سیستم شناسایی,دانلود Mfile شناسایی سیستم,دانلود ام فایل,دانلود پروژه شناسایی سیستم به روش پرونی,روش پرونی,روش حد
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروژه درس شناسایی سیستم (همراه با کدهای متلب) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

قسمتی از متن:
برای تخمین توابع تبدیل به دو روش پرونی و کمترین مربعات خطا به پاسخ ضربه نیاز داریم. از آنجا که مقدار ورودی از لحظه ای به بعد صفر می گردد، می توان مقدار پاسخ از چند لحظه بعد را به عنوان پاسخ ضربه در نظر گرفت. زیرا ورودی صفر است و مقدار پاسخ تنها به مقدار اولیه وابسته است. بنابر این لحظه ای را که ورودی صفر می شود را می یابیم و از چند لحظه به بعد از این لحظه را به عنوان پاسخ ضربه در نظر می گیریم:

فهرست :
مقدمه
شناسایی سیستم به روش پرونی
شناسایی سیستم به روش حداقل مربعات
رسم پاسخ پله و پاسخ ضربه سیستم شناسایی شده به روش پرونی
رسم پاسخ پله و پاسخ ضربه سیستم شناسایی شده به روش حداقل مربعات
مقایسه دو روش

این پروژه همراه با فایل M-File ارائه می شود.