دریافت فایل دانلود ترجمه مقاله الگوریتم ترکیبی ژنتیک و رقابت استعماری برای مدیریت موجودی با فروشنده ی سبز

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2015 تعداد صفحه ترجمه:41 تعداد صفحه فایل انگلیسی:12 موضوع انگلیسی :A hybrid genetic and imperialist competitive algorithm for greenvendor managed inventory of multi-item multi-constraint EOQ modدانلود ترجمه مقاله الگوریتم ترکیبی ژنتیک و رقابت استعماری برای مدیریت موجودی با فروشنده ی سبز|32055116|dehkadejan|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود ترجمه مقاله الگوریتم ترکیبی ژنتیک و رقابت استعماری برای مدیریت موجودی با فروشنده ی سبز آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2015

تعداد صفحه ترجمه:41

تعداد صفحه فایل انگلیسی:12موضوع انگلیسی :A hybrid genetic and imperialist competitive algorithm for greenvendor managed inventory of multi-item multi-constraint EOQ modelunder shortageAli

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:tThe purpose of this paper is to develop a multi-item economic order quantity (EOQ) model with shortagefor a single-buyer single-supplier supply chain under green vendor managed inventory (VMI) policy.This model explicitly includes the VMI contractual agreement between the vendor and the buyer such aswarehouse capacity and delivery constraints, bounds for each order, and limits on the number of pallets.To create a kind of green supply chain, tax cost of green house gas (GHG) emissions and limitation ontotal emissions of all items are considered in the model. A hybrid genetic and imperialist competitivealgorithm (HGA) is employed to find a near-optimum solution of a nonlinear integer-programming (NIP)with the objective of minimizing the total cost of the supply chain. Since no benchmark is available inthe literature, a genetic algorithm (GA) is developed as well to validate the result obtained. For furthervalidation, the outcomes are also compared to lower bounds that are found using a relaxed model inwhich all variables are treated continuous. At the end, numerical examples are presented to demonstratethe application of the proposed methodology. Our results proved that the proposed hybrid procedurewas able to find better and nearer optimal solutions

چکیده فارسی:هدف از این مقاله توسعه یک مدل چند موردی مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) با کسری برای تک عرضه کننده کالا تک خریدار زنجیره تامین تحت سیاست مدیریت موجودی با فروشنده (VMI) سبز می باشد. این مدل به صراحت شامل قرارداد VMI بین فروشنده و خریدار مانند ظرفیت انبار و محدودیت های تحویل، کرانهای هر سفارش، و محدودیت در تعداد پالت می باشد. برای ایجاد یک نوع زنجیره تامین سبز، هزینه مالیات از تولید گازهای گلخانه ای (GHG) و محدودیت در مجموع میزان انتشار تمامی موارد در مدل در نظر گرفته شده است. یک الگوریتم ترکیبی ژنتیک و رقابت استعماری (HGA) برای پیدا کردن یک جواب نزدیک به بهینه برنامه نویسی غیر خطی صحیح (NIP) با هدف به حداقل رساندن هزینه کل زنجیره تامین به کار گرفته شده است. از آنجا که هیچ معیاری در ادبیات موجود نیست، یک الگوریتم ژنتیک (GA) توسعه داده شده است و همچنین نتایج به دست آمده را اعتبار سنجی می کند. برای اعتبار سنجی بیشتر، نتایج با کرانهای پایین که با استفاده از مدل آرام که در آن همه متغیرها پیوسته می باشند، مقایسه شده است. در پایان، نمونه های عددی برای نشان دادن کاربردی بودن روش ارائه شده ، آورده شده است. نتایج ما نشان داد که روش هیبرید پیشنهادی قادر به پیدا کردن جواب های بهتر و نزدیک به بهینه می باشد.