دریافت فایل دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم و ابعاد عملکرد شغلی (فصل دوم پایان نامه)

2 - 1 مقدمه ................................................................................................................................................................................ 16 2 - 2 مفاهیم وابعاد عملکرد شغلی ..........................دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم و ابعاد عملکرد شغلی (فصل دوم پایان نامه)|32037326|dehkadejan|دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم و ابعاد عملکرد شغلی (فصل دوم پایان نامه)
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم و ابعاد عملکرد شغلی (فصل دوم پایان نامه) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
2 - 1 مقدمه ................................................................................................................................................................................ 16 2 - 2 مفاهیم وابعاد عملکرد شغلی ........................................................................................................................................ 16 2 - 3 اهمیت ارزشیابی عملکرد شغلی .................................................................................................................................. 21 2 - 4 مزایایی ارزشیابی عملکرد شغلی ................................................................................................................................. 21 2 - 5 اهداف ارزشیابی عملکرد شغلی ..................................................................................................................................... 22 2 - 6 عوامل عملکرد شغلی ..................................................................................................................................................... 23 2 - 6 - 1 عوامل رفتاری .............................................................................................................................................................. 23 2 - 6 - 2 عوامل فردی ............................................................................................................................................................... 24 2 - 6 - 3 عوامل فرایندی .......................................................................................................................................................... 24 2 - 6 - 4 عوامل سازمانی ........................................................................................................................................................... 24 2 - 7 روش های متداول ارزشیابی عملکرد شغلی ............................................................................................................... 25 2 - 7 - 1 روش درجه بندی ترتیبی ........................................................................................................................................ 25 2 - 7 - 2 روش مقایسه فرد به فرد .......................................................................................................................................... 25 2 - 7 - 3 روش مقیاسی ............................................................................................................................................................. 25 2 - 7 - 4 روش توزیع اجباری ................................................................................................................................................... 26 2 - 7 - 5 روش انتخاب اجباری ................................................................................................................................................. 26 2 - 7 - 6 روش فرم ارزیابی ......................................................................................................................................................... 26 2 - 7 - 7 روش وقایع حساس ................................................................................................................................................... 27 2 - 7 - 8 روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف ................................................................................................. 27 2 - 7 - 9 روش بررسی داخلی .................................................................................................................................................... 27 2 - 7 - 10 روش تشریحی ........................................................................................................................................................ 28 2 - 7 - 11 روش ارزشیابی گروهی ............................................................................................................................................ 28 2 - 8 هدف نهایی از ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان ......................................................................................................... 28 2 - 1مقدمه صاحب نظران مدیریت منابع انسانی بر این عقیده اند که هر سازمان باید پیش از هر تصمیم مهمی چون ارتقاء افزایش حقوق و مزایا ، جابه جایی ، انتصاب ، عزل و برکناری از خدمت ، عملکرد کارکنان را با توجه به معیار های مناسب مورد ارزشیابی قرار دهد . از طریق این فرایند اطلاعاتی به دست می آید که بر بسیاری از تصمیمات مدیریت تأثیر گذاشته و اجرای صحیح و اصولی آن ، عملکرد کارکنان بهبود می یابد و سازمان نیز در تعیین نیازهای آموزشی ، پرداخـت عادلانه حقوق و مزایا و پرورش کارکنان خود از آن اطلاعات بهره برداری می کند . از سوي ديگر كاركنان با آگاه شدن از وضعيت خود اقدامات لازم را به منظور تسلط بر ضعف ها و بهبود توانايي هاي خود انجام ميدهند تا بتوانند در مسير زندگي شغلي خود موفق گردند . بنابراين منافع فرد و سازمان هر دواقتضا ميكند كه اين فرايند بطور صحيح و مستمر در دوره هاي معين صورت گيرد . در مورد عملکرد شغلی اشخاص در سازمانها میتوان آن را از دو بعد نو آورانه و استاندارد نیز مورد ملاحظه قرار دارد . عملکرد شغلی استاندارد مربوط به درجه ای است که کارمندان وظایف محوله سازمانی را انجام می دهند . سازمانی که فقط به این وظایف از پیش تعیین شده وابسته باشد ، یک نظام اجتماعی شکننده محسوب می شود . برای تطابق و مقابله با رقابت و نامطمئنی محیط سازمان ، مدیران آن باید رفتارهای کاری استانداردشان را از