دریافت فایل تحقیق آماده با موضوع الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO ) الگوریتم جستجوی اجتماعی

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 11 الگوریتم بهینه سازی توده ذرات: در سال 1995 به Eberhart و Kennedy براي اولین بار توسط PSOعنوان یک روش جستجوي غیر قطعی براي بهینه سازي تابعی مطرح گشت این الگوریتم از حرکت دسته جمعی پرندگانی که به دنبال غذا می باشند الهامتحقیق آماده با موضوع الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO ) الگوریتم جستجوی اجتماعی|30018874|dehkadejan|تحقیق آماده با موضوع الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO ) الگوریتم جستجوی اجتماعی 11 صفحه فایل ورد word
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق آماده با موضوع الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO ) الگوریتم جستجوی اجتماعی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 11الگوریتم بهینه سازی توده ذرات:

در سال 1995 به Eberhart و Kennedy براي اولین بار توسط PSOعنوان یک روش جستجوي غیر قطعی براي بهینه سازي تابعی مطرح گشت این الگوریتم از حرکت دسته جمعی پرندگانی که به دنبال غذا می باشند الهام گرفته شده است.گروهي از پرندگان در فضا يي به صورت تصادفي دنبال غذا مي گردند. تنها يك تكه غذا در فضا ي مورد بحث وجود دارد. هيچ يك از پرندگان محل غذا را نمي دانند. يكي از بهتر ين استراتژيها مي تواند دنبال كردن پرنده ا ي باشد كه كمتر ين فاصله را تا غذا داشته باشد . اين استراتژ ي در واقع جانما يه الگور يتم است.هر راه حل كه به آن يك ذره گفته ميشود، ،PSO در الگوريتم معادل يك پرنده در الگور ي حركت جمع ي پرندگان م يباشد. هر ذره يك مقدارشا يستگي دارد كه توسط يك تابع شا ي ستگي محاسبهميشود. هر چه ذره در فضا ي جستجو به هدف غذا در مدل حركت پرندگان نزدكتر باشد، شا يستگي بيشتري دارد .. همچن ين هر ذره داراي يك سرعت است كه هدا يت حركت ذره را بر عهده دارد . هرذره با دنبال كردن ذرات به ينه در حالت فعل ي، به حركت خود د رفضاي مساله ادامه ميدهد. به ا ين شكل است كه گروه ي از ذرات PSO آغاز كاربه صورت تصادفي به وجود مي آيند و با به روز كردن نسلها سعي در يافتن راه حل بهينه مينمايند. در هر گام، هر ذره با استفاده از دو بهتر ين مقدار به روز ميشود. اولين مورد، بهترين موقعيتي است كه تا كنون ذره موفق به رسیدن به آن شده است . موقعیت مذكورشناخته و نگهدار ي ميشود. بهترين مقدار د يگر