دریافت فایل بررسی پیشینه خانه گریزی و تحلیل آماری خانه گریزی با استفاده از نرم افزار SPSS

پیشگفتار : خانه گریزی به چه معناست؟ اهداف پژوهش چیست؟ تاریخچه خانه گریزی چیست؟ ازچه جامعه آماری و با چه روشی این پژوهش انجام گرفته است؟ و.... پاسخ به این سوالها و بسیاری از پرسشهای دیگر درباره خانه گریزی در این پژوهش در 5 فصل تدوین شده است. بخش نخست بررسی پیشینه خانه گریزی و تحلیل آماری خانه گریزی با استفاده از نرم افزار SPSS|30014309|dehkadejan|بررسی پیشینه خانه گریزی و تحلیل آماری خانه گریزی با استفاده از نرم افزار SPSS
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی پیشینه خانه گریزی و تحلیل آماری خانه گریزی با استفاده از نرم افزار SPSS آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پیشگفتار :خانه گریزی به چه معناست؟ اهداف پژوهش چیست؟ تاریخچه خانه گریزی چیست؟ ازچه جامعه آماری و با چه روشی این پژوهش انجام گرفته است؟ و....پاسخ به این سوالها و بسیاری از پرسشهای دیگر درباره خانه گریزی در این پژوهش در 5 فصل تدوین شده است. بخش نخست در مورد خانه گریزی ، اهداف پژوهش ، اهمیت موضوع و فرضیات است.در فصل دوم پیشینه خانه گریزی مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل سوم جامعه آماری ، تعداد افراد ، روش پژوهش و.... بررسی می شود.در فصل چهارم جداول و نمودارهای استخراج شده از برنامه spss مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه گیری از این پژوهش ، پیشنهادها و.... مورد بررسی قرار می گیرد.امید آنکه این پژوهش بتواند برای دیگر افراد مفید واقع شود و بتواند معضل فرار از خانه را کاهش دهد.فهرست مطالبعنوان صفحهپیشگفتارچکیدهفصل اول : کلیات پژوهشمقدمهبیان مسئلهاهداف پژوهشاهمیت موضوع پژوهشفرضیات پژوهشدیاگرامتعریف عملیاتی و نظریمحدوده مطالعاتی پژوهشفصل دوم : پیشینه پژوهشمقدمهچارچوب نظری1 تعاریف فرار از خانه1 1 پایان فرار2 1 فرار و ناهنجاری اجتماعی3 1 روانشناختی فرار4 1 فرار و محیط خانواده5 1 فرار و مسائل خانوادگی6 1 فرار و فراغت1 1 1 ویژگی پسران و دختران فراری2 عوامل موثر بر فرار از خانه1 2 تبعیض2 2 حضور ناپدری و نامادری3 2 بزهکار بودن والدین4 2 طلاق والدین5 2 رشد ناقص استقلال در فرزندان6 2 والدین7 2 وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون)8 2 تعدد فرزندان9 2 خشونت و تنشهای خانگی10 2 همسالان11 2 انگیزه12 2 اشتغال والدین13 2 محدودیت14 2 محدودیت جامعه15 2 ضعف نظارتهای اجتماعی16 2 آزادی مطلق17 2 ازدواج اجباری18 2 خانواده18 2 خانواده19 2 بیکاری20 2 اشتغال21 2 عوامل عاطفی22 2 تغییر ارزشها23 2 مدرسه و فرار24 2 عوامل اجتماعی و روانی موثر بر فرار25 2 خلاصه ای از دلایل فرار25 2 خلاصه ای از دلایل فرار3 آثار فرار از خانه1 3 آثار وسایل ارتباط جمعی2 3 آثاری که فرار از خود به جای می گذارد3 3 آثار نامطلوب تکنولوژی4 نظریه های مربوط به فرار از خانه1 4 بی هنجاری2 4 اجتماع3 4 تضاد و توسعه اجتماعی نابرابر4 4 تقلید5 4 بزهکاری غیر اجتماعی6 4 فقر یک علت عمومی در پیدایش جرائم6 4 فقر7 4 شهر نشینی8 4 درجات فرار9 4 محیط5 آمار و اطلاعات1 5 آمار و دلایل فرار2 5 آمار سنی فرار2 5 آمار سنی فرارنتیجه گیریفصل سوم : روش شناسی پژوهش1 مقدمه2 روش پژوهش3 جامعه آماری4 حجم نمونه و روش نمونه گیری5 ابزار اندازه گیری6 روش جمع آوری اطلاعات7 روش های تجزیه و تحلیل (آماری اطلاعات)فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش1 مقدمه2 جداول توصیفیجدول (1/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن افرادجدول (2/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب چندمین فرزندجدول (3/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکنجدول (4/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان درآمد ماهیانهجدول (5/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدرجدول (6/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدرجدول (7/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات مادرجدول (8/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب داشتن دوست صمیمیجدول (9/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب در میان گذاشتن مسائل شخصیجدول (10/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب گذراندن اوقات فراغتجدول (11/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب مشورت با خانواده در زمینه کارهای درسیجدول (12/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بیرون رفتن با دوستانجدول (13/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب رفتن به پارکجدول (14/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سخت گیری والدین در مسائل درسیجدول (15/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب اختصاص دادن به تفریحاتجدول (16/1) مربوط به سازه (خانه گریزی)3 جداول دو بعدیجدول (1/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن و خانه گریزیجدول (2/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب چندمین فرزند و خانه گریزیجدول (3/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن و خانه گریزیجدول (4/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان درآمد ماهیانه و خانه گریزیجدول (5/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدر و خانه گریزیجدول (6/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر و خانه گریزیجدول (7/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات مادر و خانه گریزیجدول (8/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب داشتن دوست صمیمی و خانه گریزیجدول (9/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب در میان گذاشتن مسائل شخصی و خانه گریزیجدول (10/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب گذراندن اوقات فراغت و خانه گریزیجدول (11/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب مشورت با خانواده در زمینه کارهای درسی و خانه گریزیجدول (12/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بیرون رفتن با دوستان و خانه گریزیجدول (13/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب رفتن به پارک و خانه گریزیجدول (14/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سخت گیری والدین در مسائل درسی و خانه گریزیجدول (15/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب اختصاص دادن وقت به تفریحات و خانه گریزی4 نمودارها(1/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن افراد(2/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب چندمین فرزند(3/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن(4/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان درآمد ماهیانه(5/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدر(6/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر(7/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات مادر(8/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب داشتن دوست صمیمی(9/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب در میان گذاشتن مسائل شخصی(10/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب گذراندن اوقات فراغت(11/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب مشورت با خانواده در زمینه کارهای دستی(12/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب بیرون رفتن با دوستان(13/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب رفتن به پارک(14/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب سخت گیری والدین در مسائل درسی(15/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب اختصاص دادن به تفریحات(16/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب خانه گریزی (SAZEH)فصل پنجم : نتایج پژوهشبحث و نتیجه گیریتنگناها و محدودیت های پژوهشپیشنهادات پژوهشخلاصه پژوهشفهرست منابعپرسشنامهچکیدهاین پژوهش در ارتباط با خانه گریزی دختران نوجوان است و عواملی که باعث بوجود آمدن این معضل می شود در این پژوهش شناسایی شده است.در این پژوهش از 25 نفر از دختران نوجوان نظر خواهی شده که در واقع با استفاده از پرسشنامه میزان گرایش آنها به خانه گریزی سنجیده شده است.بعد از کد گذاری در مورد پاسخ های آنها ، اطلاعات را وارد برنامه SPSS کرده و تمامی موارد استخراج شده است.در واقع به این نتیجه رسیدیم که بین متغیرهایی که در پژوهش ذکر شده و خانه گریزی هیچ گونه رابطه معناداری وجود نداشته است.فصل اولکلیات پژوهشمقدمهشاید پدیده دختران فراری از منزل و یا آنچه اصطلاحاً «دختران خیابانی» گفته می شود یکی از مشکلات بسیار پیچیده ای است که مرکز رسمی و غیر رسمی در تهران و درجات کمتر شهرهای دیگر با آن درگیر هستند.این پدیده فقط به فرار دختران از خانه محدود نمی شود بلکه پیامدهای دیگری نیز به دنبال دارد که افتادن در دام اعتیاد ، شبکه های فساد از جمله آنهاست.پدیده دختران فراری یا فرار دختران از منزل در هر جامعه ای وجود دارد و واقعیتی غیر قابل انکار است.در کشور ما نیز به علت ازدیاد تعداد این دختران ، طی سالهای اخیر به عنوان معضلی اجتماعی مطرح شده است.شاید ما فرار از خانه را به عنوان یک جرم تلقی کنیم ولی همانطور که اشاره شد این مسئله یک آسیب اجتماعی است که خود موجب بوجود آمدن مشکلات بعدی است.در واقع بر روی پدیده فرار از خانه عواملی تاثیر گذار است و این عوامل باعث جدی تر شدن این مسئله می شود.در جوامع دیگر نیز دختران در پاسخ به شرایط نامطلوب ، اقدام به فرار از خانه می کنند که در بسیاری از این کشورها نهادهای یاریگری و حمایتی قوی وجود دارد ، ولی در کشور ما دختری که از خانه فرار می کند از ترس دستگیری ، بازداشت ، زندان و یا حتی بازگرداندن به منزل از دست سیستم قضایی نیز فرار می کند و از تماس با موسسات اجتماعی خودداری می کند.پس بهتر است قبل از آنکه شاهد پیامدها و بحرانهای اجتماعی ، فرهنگی و