دریافت فایل ی نقش داده های گمشده در یک کار پژوهشی و تاثیر آن بر تحلیل آماری و انواع روشها برای تحلیل داده ها با

بررس وجود مقادیر گمشده 39 فهرست مطالب داده های گمشده 4 شيوه های متفاوت در برخورد با مشكل دادههاي گمشده 4 بی پاسخی و داده های گمشده در آمارگیریهای نمونه ای 6 اثر بی پاسخی بر درستی برآوردها 7 آمارگیریهای پستی همراه با مصاحبه با بی پاسخها 9 مثال تشریحی ی نقش داده های گمشده در یک کار پژوهشی و تاثیر آن بر تحلیل آماری و انواع روشها برای تحلیل داده ها با|30014237|dehkadejan|ی نقش داده های گمشده در یک کار پژوهشی و تاثیر آن بر تحلیل آماری و انواع روشها برای تحلیل داده ها با وجود مقادیر گ
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ی نقش داده های گمشده در یک کار پژوهشی و تاثیر آن بر تحلیل آماری و انواع روشها برای تحلیل داده ها با آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بررس وجود مقادیر گمشده 39

فهرست مطالب

داده های گمشده 4شيوه های متفاوت در برخورد با مشكل داده‌هاي گمشده 4بی پاسخی و داده های گمشده در آمارگیریهای نمونه ای 6اثر بی پاسخی بر درستی برآوردها 7آمارگیریهای پستی همراه با مصاحبه با بی پاسخها 9مثال تشریحی 9تعیین کسر بهینۀ بی پاسخهای آغازین برای زیرنمونه در تلاشهای متمرکز 12سازوکارهایی که مقادیر گمشده از آنها ناشی می شود 13گمشده کاملاً تصادفی: 14گمشده تصادفی: 14مقادیر گمشده غیرقابل چشم پوشی: 14انواع روشها برای تحلیل داده ها با وجود مقادیر گمشده 18روشهای مربوط به مورد کامل : 18روشهای مبتنی بر جانهی : 19روشهای تجدید وزن دهی: 19انواع روش های جانهی 20جانشین کردن میانگین: 20روش بی درنگ: 21مثال تشریحی: 22مدل رگرسیون لوجستیک با وجود مقادیر گمشده تصادفی در متغیر کمکی 24زمینه و هدف: 24مواد و روش کار: 24منابع و مآخذ 30داده های گمشده

معمولاً در پيمايش ها مواردي پيش مي‌آيد كه برخي از پاسخگويان به برخي از سوالات پاسخ ندهند. پس از وارد كردن داده‌ها به نرم افزارهاي آماری موارد بدون پاسخ به صورت خودكار، گمشده تعريف مي‌شوند. مشكل داده‌هاي گمشده را مي‌توان به دو حالت كلي تقسيم كرد. حالت اول زماني است كه داده‌ها به صورتي تصادفي گم شده باشند. مثلاً پاسخگويان برخي سوالات را نديده باشند و يا پرسشگران يك يا چند سوال را از قلم انداخته باشند. حالت دوم وقتي پيش مي‌آيد كه پاسخگو با قصد و نيت از پاسخ دادن به سوال يا سوالاتي خودداري ورزيده باشد.شرايطي كه تعمدي در بي پاسخ گذاشتن سوالات وجود داشته باشد، بدترين حالت براي پژوهشگر است. در اين حالت هرگونه برخوردي با داده‌هاي گمشده نتايج پيمايش را به سمت اریبی می کشاند. ممكن است پژوهشگري در اين حالت ترجيح دهد كه پرسشنامه‌هايي را كه شامل داده‌هاي گمشده باشند به كلي حذف كند. بايد بگويم كه اين بدترين كاري است كه يك پژوهشگر مي‌تواند با اين مشكل انجام دهد، زيرا با اين كار فقط ميزان اریبی را افزايش خواهد داد. مثلاً در يك پيمايش ممكن است افراد طبقه بالاي جامعه از گفتن ميزان درآمدشان خودداري كرده باشند.شيوه های متفاوت در برخورد با مشكل داده‌هاي گمشده

1 حذف ليستيچنانچه گفتيم، در اين حالت پژوهشگر هر پرسشنامه‌اي را كه شامل داده‌هاي گمشده باشد، حذف مي‌كند. اين كار دو ايراد اساسي دارد. نخست آنكه در صورتي كه داده‌ها به شكلي تصادفي مفقود نشده باشند، حذف پرسشنامه‌ها نتايج را به سمت اریبی می کشاند. دوم آنكه اگر تعداد افرادي كه به برخي سوالات پاسخ نداده باشند، زياد باشد، به ميزان بسيار زيادي از حجم نمونه كاسته خواهد شد. بديهي است كه اين كار باعث اتلاف وقت و هزينه خواهد شد.

2 حذف جفتيدر اين حالت پژوهشگر پرسشنامه‌ها را حذف نمي‌كند. اما هنگامي كه قصد محاسبه آماره‌هاي هر متغير را دارد، فقط داده‌هاي غير گمشده را در نظر مي‌گيرد. اگر به عنوان مثال پژوهشگر قصد بررسي همبستگي پيرسون بين دو متغير را داشته باشد، فقط موردهايي را در نظر مي‌گيرد كه مقاديرشان در مورد هيچ يك از دو متغير مورد بررسي گمشده نباشد.

3 انتساب داده‌هادر اين روش پژوهشگر تصميم مي‌گيرد كه مقاديري به داده‌هاي گمشده انتساب دهد. تكنيكهای متفاوتي براي انتساب مقادير به داده‌هاي گمشده وجود دارد. مثلاً يكي از اين تكنيكها، انتساب مقدار ميانگين به مقادير گمشده است. اگر به عنوان مثال چند نفر درآمدشان را اعلام نكرده باشند، پژوهشگر تصميم مي‌گيرد كه ميانگين درآمد كساني را كه درآمدشان را اعلام كرده‌اند، محاسبه كند و سپس اين مقدار را به عنوان مقدار درآمد افرادي كه درآمدشان را اعلام نكرده‌اند قرار دهد. پيداست كه اين روش هم معايب بسياري دارد.4 نيكويي بيشينه (حداكثر درست نمايي)بهترين و موثرترين روش كار با داده‌هاي گمشده استفاده از روش نيكويي بيشينه است. عليرغم اينكه اين روش بهترين روش برآورد داده‌هاي گمشده است، اما به ندرت از سوي پژوهشگران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علت اين امر آن است كه براي استفاده از اين روش پژوهشگر نيازمند تسلط به دانش رياضيات نسبتاً بالايي است. اما خوشبختانه اخيراً نرم افزارهايي وارد بازار شده‌اند كه بدون نياز به دانش رياضياتي به پژوهشگران اجازه مي‌دهد كه از اين روش به سادگي استفاده كنند. در حال حاضر تنها دو نرم افزار توان انجام محاسبات مربوط به اين روش را دارند. اساس اين روش بر مبناي برآورد خطاهاي استاندارد با توجه به مدل تحقيق است.