دریافت فایل چگونگی ایجاد جو مطلوب در کلاس درس و ایجاد تنوع و انگیزه و ارائه پیشنهاداتی برای رشد خلاقیت

فهرست: جوسازی مطلوب در کلاس درس نگاهي به تاثير و کاربرد رنگ در مطلوب سازی مديريت آموزشگاهي ايجاد تنوع و تقويت انگيزه پيشنهاداتي براي رشد و توسعه خلاقيت جوسازی مطلوب در کلاس درس اصولاً در هر سازماني (از جمله مدرسه و محيط آموزشي) مجموعه عوامل مختلفي دسچگونگی ایجاد جو مطلوب در کلاس درس و ایجاد تنوع و انگیزه و ارائه پیشنهاداتی برای رشد خلاقیت|30010016|dehkadejan|چگونگی ایجاد جو مطلوب در کلاس درس و ایجاد تنوع و انگیزه و ارائه پیشنهاداتی برای رشد خلاقیت
مشخصات فایل مورد نظر در مورد چگونگی ایجاد جو مطلوب در کلاس درس و ایجاد تنوع و انگیزه و ارائه پیشنهاداتی برای رشد خلاقیت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست:جوسازی مطلوب در کلاس درسنگاهي به تاثير و کاربرد رنگ در مطلوب سازی مديريت آموزشگاهيايجاد تنوع و تقويت انگيزهپيشنهاداتي براي رشد و توسعه خلاقيت

جوسازی مطلوب در کلاس درساصولاً در هر سازماني (از جمله مدرسه و محيط آموزشي) مجموعه عوامل مختلفي دست به دست هم مي دهند و «جو سازي» به خصوصي را به وجود مي آورند. از جمله اين عوامل مي توان به محيط فرهنگي حاکم بر سازمان, ويژگي هاي فردي و شخصيتي اعضا سازمان, محيط فيزيکي و امکانات مادي سازمان, نيازها و مشکلات موجود, درجه آزادي افراد (که عموماً متناسب با بلوغ فکري آن ها براي ايشان در نظر گرفته شده است) و عوامل ديگري از اين قبيل اشاره نمود.«جو سازي» در مدرسه نيز يکي از عوامل مهم تسهيل کننده و يا بازدارنده روابط انساني است. در اين زمينه, حاکميت جو «بسته» و يا جو مسموم که موجبات ترس, بي اعتمادي و عدم بيان نيازها و مشکلات را به وجود مي آورد, سبب انسداد راه هاي برقراري ارتباط و مهار استعدادها و خلاقيت مي شود و بالعکس, در محيطي که جوي سالم وجود دارد و افراد احساس آزادي منطقي, اعتماد, مالکيت و هويت مي کنند, بدون ترديد زمينه هاي تبادل افکار, انتقال احساسات و شکوفايي استعدادها فراهم مي شود.در کلاس درس غالباً مجموعه عوامل متعددي دست به دست هم مي دهند و جو رواني به خصوصي را در کلاس پديد مي آورند. اگر دو کلاس يا دو مدرسه مجاور يا نسبتاً نزديک به هم در يک مقطع تحصيلي, که از نظر شرايط اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي کاملاً شبيه به هم هستند را در نظر بگيريم, متوجه مي شويم که جو حاکم بر آن ها با هم فرق دارد. در اين رابطه گرچه وضعيت فيزيکي کلاس درس و همچنين سطح انگيزه رواني و وضعيت روحي, رواني و عاطفي فراگيرندگان به نوبه خود در شکل گيري جو رواني کلاس مؤثر هستند, اما مي توان گفت که نقش معلم در به وجود آوردن چنين فضايي به مراتب مهم تر و تعيين کننده تر است.از اين رو معلم در کلاس درس خود بايستي براي ايجاد يک جو سالم رواني کوشش کند و در راستاي نيل به اين منظور, مي بايست از همه عوامل دخيل در اين مسأله کمک بگيرد.مشاهده مي شود که وضعيت فيزيکي و تصوير ظاهري معلم, همچنين صداي معلم, (از جهت کيفيت, طنين, حالت, سرعت و ملايمت رواني آن) در ايجاد جو رواني مطلوب در کلاس, اثرگذار مي باشد. صداي شاداب, آرامبخش و طبيعي معلم به ايجاد فضاي آرام و خالي از تنش در کلاس درس کمک مي کند؛ به خصوص آن که در چنين مواقعي فراگيرندگان نيز مايلند تا کيفيتي مشابه با صداي معلم را منعکس نمايند. عکس اين قضيه نيز صادق است؛ يعني صداي خشن و با مضطرب به ايجاد فضاي متشنج در کلاس کمک مي کند.نوع برخورد و انتظارات معلم از نتايج عملکرد آموزشي هم در تعيين کيفيت جو رواني حاکم بر کلاس حائز اهميت است. معلمي که عادتاً با نشاط, خندان و خوش بين باشد و قابليت ها و توانايي هاي فراگيرندگان خود را درک نمايد و به آن اعتقاد داشته باشد, و قادر به ارزشيابي صحيح و منصفانه و عادلانه از فراگيرندگان خود باشد, اين طرز نگرش و برخورد او به طور مستقيم بر وضعيت رواني کلاس تأثيري مثبت بر جاي خواهد گذاشت. همچنين چگونگي رفتار و عملکرد معلم و نوع جاذبه هايي که او براي کلاس ايجاد مي کند نيز در اين خصوص از اهميت خاصي برخوردار است. به عنوان مثال شوخ طبعي و استفاده از شوخي و مزاح مي تواند فضاي مطلوبي را براي آموزش فراهم آورده و يادگيري را آسان تر کند, تنش ها را کاهش دهد و به ايجاد روابط طبيعي ميان افراد کمک کند و اعضا کلاس را از خويشتن گرايي خارج سازد.